quy trình vận hành nồi hơi đốt dầu

quy trình vận hành nồi hơi đốt dầu

ZOZEN's main products include industrial boilers, power station boilers, waste heat recovery devices (HRSG), special waste heat boilers, pressure vessels and other five series with more than 400 varieties of specifications, mainly classified as: 10 ~ 220 t/h series power station boilers; SHL series bulk coal-fired Steam and hot water boilers; SZL series pipe assembly boilers; DZL series shell boilers; WNS series, SZS series of oil/gas fired boilers; YLL series of coal-fired thermal fluid heater; YYW series of fuel gas thermal fluid heater; biomass fuel boiler steam and gas combined cycle waste heat boilers, special waste heat boilers and so on.


ZOZEN has built six fully automatic lines for the production of convection pipe, coil pipe, threaded pipe, membrane wall, serpentine tube and header. The parts so produced have consistent dimensions that enable easy assembly and ten years’ extension of a boiler’s life.

Our Lastest Boiler Type

Seven Hold Points

Seven hold points are set and each one is supervised by a responsible inspector. Any work that fails to pass the inspection cannot proceed until the inspector is able to verify its quality.

1,Incoming materials are inspected again upon entry into the plant.

2,Material markings will be transferred to all cut pieces to ensure identification and traceability.

3,Test pieces are used to ensure a higher success rate in welding.

Unique structural design

National Precision Bearing offers stainless steel for applications that require corrosion resistance.We have world class manufacuring facilities using latest technology, machines and equipments.

Contact Us

Nghị định 95/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều củ

Nghị định 95/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dầu kh; quy định việc điều tra cơ bản; đấu thầu dự ;n thăm d; v; khai th;c dầu kh;; hợp đồng dầu kh;; trữ lượng v; ph;t triển

Contact us

FICHE DE DEMANDE D’INSCRIPTI

Fiche de demande d’inscription page 3/4 CONDITIONS D’INSCRIPTION/ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG K; GHI DANH L’;tablissement, en gestion directe AEFE, homologu; par le Minist;re

Contact us

Luật sửa đổi Luật c;c tổ chức t;n dụng 20

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT C;C TỔ CHỨC T;N DỤNG Căn cứ H i ến ph ; p nước Cộng h;a x; hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban h;nh Luật sửa

Contact us

QCVN 06 : 2010/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GI

QCVN 06 : 2010/BXD 1 CỘNG H;A X; HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 06 : 2010/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TO;N CH;Y CHO NH; V; C;NG

Contact us

BẢO HIỂM X; HỘI - TH;NH PHỐ HỒ CH; MI

BẢO HIỂM X; HỘI TH;NH PHỐ HỒ CH; MINH Địa chỉ: 117C Nguyễn Đ;nh Ch;nh, Phường 15, Quận Ph; Nhuận, Th;nh phố Hồ Ch; Minh Điện thoại: (028) 39.979.039 - Fax

Contact us

Agribank E-Mobile Banking - Ng;n h;ng trong tay b

C;i đặt ứng dụng Agribank E-Mobile Banking để tận hưởng tiện ;ch Ng;n h;ng mọi l;c, mọi nơi.

Contact us

Luật sửa đổi Luật c;c tổ chức t;n dụng 20

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT C;C TỔ CHỨC T;N DỤNG Căn cứ H i ến ph ; p nước Cộng h;a x; hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban h;nh Luật sửa

Contact us

ĐTBXH QUY CHUẨ Ỹ THUẬ Ố - Viện khoa học c;ng ngh

QCVN: 01- 2008/BLĐTBXH 2 MỤC LỤC 1. Quy định chung trang 4 2. Quy định về thiết kế v; chế tạo nồi hơi, b;nh chịu ;p lực

Contact us

QCVN 06 : 2010/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GI

QCVN 06 : 2010/BXD 1 CỘNG H;A X; HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 06 : 2010/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TO;N CH;Y CHO NH; V; C;NG

Contact us

Tổ hợp C;ng nghệ Gi;o dục TOPI

TOPICA UNI TOPICA UNI l; một sản phẩm của Tổ hợp c;ng nghệ gi;o dục TOPICA, cung cấp hạ tầng c;ng nghệ v; dịch vụ cho 16 trường Đại học ở Việt Nam, Mỹ v;

Contact us

BẢO HIỂM X; HỘI - TH;NH PHỐ HỒ CH; MI

BẢO HIỂM X; HỘI TH;NH PHỐ HỒ CH; MINH Địa chỉ: 117C Nguyễn Đ;nh Ch;nh, Phường 15, Quận Ph; Nhuận, Th;nh phố Hồ Ch; Minh Điện thoại: (028) 39.979.039 - Fax

Contact us

Agribank E-Mobile Banking - Ng;n h;ng trong tay b

C;i đặt ứng dụng Agribank E-Mobile Banking để tận hưởng tiện ;ch Ng;n h;ng mọi l;c, mọi nơi.

Contact us

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA - Nước kho;ng thi;

QCVN 6-1:2010/BYT 8 tất đăng k; bản c;ng bố hợp quy v; bảo đảm chất lượng, vệ sinh an to;n, ghi nh;n ph; hợp với c;c quy định của ph;p luật. V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Contact us

QCVN 28:2010/BTNMT QUY CHU ẨN KỸ THU ẬT QU Ố

CỘNG H;A X; H ỘI CH Ủ NGH ĨA VI ỆT NAM QCVN 28:2010/BTNMT QUY CHU ẨN KỸ THU ẬT QU ỐC GIA VỀ N ƯỚC TH ẢI Y T Ế National Technical Regulation on

Contact us

That Son Chau Doc,Thu Khoa Nghia,Truyen Ngan,Tho,But

B;t K;: Khi;m Cung: Th; ng V) nh Ch;u T;i (Ng;y 11-05-17) ; c ti; p T;c Gi; V; T;c Ph; m: Phan Nam: nh; th; Tr; n Ng; c M; (VN) H; n Th; D; t D;o T;nh Y;u

Contact us

Nghị định 41/2018/NĐ-CP xử phạt vi phạm h;nh ch;nh lĩn

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM H;NH CH;NH TRONG LĨNH VỰC KẾ TO;N, KIỂM TO;N ĐỘC LẬP C ă n cứ Luật tổ chức Ch;nh phủ ng;y 19 th;ng 6 năm 2015;

Contact us

Trung t;m ;m nhạc Khuyến Nhạc uy t;n, chất lượng, hiệu qu

Trung t;m ;m nhạc Khuyến Nhạc lu;n nhận học vi;n mới, Khai giảng c;c kh;a học mới hằng th;ng với nhiều bộ m;n như: Guitar, Guitar đệm h;t, Guitar Finger Style, Guitar

Contact us

Amazon: Phần mềm quản l; kho BS SILVER: Appstor

Quản l; h;ng h;a, vật tư theo nh;m, vị tr; trong kho. Quản l; h;ng h;a theo nh; cung cấp, kh;ch h;ng, bộ phận, nh;n vi;n, vụ việc. Kiểm so;t

Contact us

Bảng chữ c;i tiếng Việt đầy đủ mới nhất theo chuẩn Bộ G

B;i viết n;y giới thiệu với c;c bậc phụ huynh Bảng chữ c;i tiếng Việt mới nhất để gi;p c;c mẹ c; c;ch ph;t ;m đ;ng chuẩn khi hướng dẫn con em m;nh bắt đầu học chữ.

Contact us

Tổ hợp C;ng nghệ Gi;o dục TOPI

TOPICA UNI TOPICA UNI l; một sản phẩm của Tổ hợp c;ng nghệ gi;o dục TOPICA, cung cấp hạ tầng c;ng nghệ v; dịch vụ cho 16 trường Đại học ở Việt Nam, Mỹ v;

Contact us

Nghị định 41/2018/NĐ-CP xử phạt vi phạm h;nh ch;nh lĩn

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM H;NH CH;NH TRONG LĨNH VỰC KẾ TO;N, KIỂM TO;N ĐỘC LẬP C ă n cứ Luật tổ chức Ch;nh phủ ng;y 19 th;ng 6 năm 2015;

Contact us